Plánované podujatia v roku 2020

Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2020  v spolupráci s  Rozhlasom a televíziou Slovenska – Slovenský rozhlas, Rádiom Regina  

....................................................................................................................

POVEJ, VETRÍK, POVEJ  

Rozlúčkový koncert Miroslava Dudíka, um. vedúceho OĽuN SRo, k životnému jubileu.

Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, 10.9.2020, 18:00

Program 
1.   Petruchova cifra – na husliach hrá a Orchester ľudových nástrojov   SRo vedie Miroslav Dudík                                                                                                                                                                                                                                                   
2.  Dobre mi mamenka povedala, Kolísečka maluvaná,  Ked som išla z kostela, . spieva Slávka Švajdová,                                                                                                                                                                                                                                             
3.  Zahrajce, hudaci, Nič to zato, Nechoc do nas, nechoc,  spieva ženská spevácka skupina Vajana                                                                                                                                                                                                                                                       4.  Balada, spieva Petra Zaujecová                                                                                                                                                       
 
 5.   Pod kapurou, na klarinete hrá Rudolf Cikatricis,                                                                                                                 
 
 6.   Vôľu nemám, Kupujte mliečničke, spievajú Katarína Töröková,  ženská spevácka skupina Povoja                                                       
7.    Žaškovská uspávanka, spieva Slávka Horváthová                                                                                                                   
 
8.    Kukala kukučka, na husliach hrá a OĽUN SRo vedie Peter Uličný                                                                                   
 
9.    Brezofské babské, dievčenská spevácka skupina Eleonóry                                                                                                         
        Vančíkovej Kapasnej FS Karpaty                                                                                                                                                     
 
10.  Spomienky na Samka, OĽUN a ľudovú hudba Dudíci                                                                                                                       
        vedie Šimon Dudík                                                                                                                                                                                   
 
11.   Ludia povedajú, spieva Paulína Šolcová                                                                                                                                   
 
12.   Kopanice, kopanice, na husliach hrá a OĽUN SRo a ĽH Dudíci                                                                                                   
         vedie Zuzana Pokorná,                                                                                                                                                                   
 
 13.  Miroslav Kolacia, Petr Pavlinec: Verbuňk, ľudovú hudbu                                                                                                           
         Musica folklorica vedie Miroslav Kolacia                                                                                                                               
 
14.   Ej,na Vrbovcoch pekne hrajú, spieva Martin Hrbáč                                                                                                             
 
15.   Dovezené, na cimbale hrá Miroslav Rajt                                                                                                                               
 
16.   Ket sme prechádzali, Z tej myjavskej brány, spieva mužská                                                                                                         
        spevácka skupina Rodokmeň                                                                                                                                                         
 
17.   Veselo po myjavsky, spievajú mužská spevácka skupina Rodokmeň, VAJANA                                                                     
         ŽENSKÉ SPEVÁCKE  SKUPINY POVOJA,   DIEVČENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA Eleny Vančíkovej Kapasnej FS Karpaty   
 
18.    Myjavská veža, spievajú Miroslav Dudík, mužská spevácka skupina                                                                                       
         Rodokmeň, ženské . spevácke skupiny Povoja, Vajana, dievčenská   SPEVÁCKA SKUPINA ELENY VANČÍKOVEJ             
         Kapasnej FS Karpaty,  ženská spevácka skupina Kytica
 
Účinkujúcich sprevádzajú: Orchester ľudových nástrojov,
 
vedú Miroslav Dudík, Zuzana Pokorná, Peter
 
Uličný, Ľudová hudba Dudíci, vedie Šimon Dudík,
 
Musica Folklorica,  vedie Miroslav Kolacia

 

Koncert  Z VEREJNÝCH ZDROJOV finančne podporili

 

                                      

 

.........................................................................................         

Seminár o ľudovej piesni 2020 pod patronátom                                                          primátora Mesta Stará Ľubovňa                                                                                        PhDr. Ľuboša Tomka

Stará Ľubovňa 12.9.2020, 9.30 hod.

Ing. Martin Karaš: Ľudová pieseň v národnostne zmiešanom
regióne Starej Ľubovne
JUDr. Milan Ščigulinský: Tradičný viachlasný spev z obce Šambron
Eva Fáberová: Ľudová pieseň v obci Jakubany (od kolísky po hrob) 
BC.Alexandra Bachledová: Ľudová pieseň obcí s goralským osídlením                                                                 
PhDr. Anna Derevjaníková, PhD.: Špecifiká interpretácie rusínskych 
ľudových piesní
Dr. Jusztyna Klapyta: Vplyv jednotlivých kultúr na vývoj
ľudovej piesne v slovensko-poľskom pohraničí
Ivan Čižmár: Zásady terénneho výskumu ľudových piesni
Mgr. Alena Zreľáková, DiS, art.: Ľudová pieseň v náučno -
výchovnom procese základných umeleckých škôl
Erik Sitár: Využitie ľudovej piesne vo folklórnej tvorbe
 
                                                          SEMINÁR Z VEREJNÝCH ZDROJOV FINANČNE PODPORUJÚ

Fond na podporu umenia, Hudobný fond, Mesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske osvetové stredisko

                                       Mesto Stará Ľubovňa
                                                                                                                                   

...........................................................................................................

12. ROČNÍK SÚŤAŽE O CENU JANKY GUZOVEJ

Malé koncertné štúdio RTVS SRo, 15.10.2020, 18.00 hod.                                             

Súťažiť budú mladí interpreti nominovaní rozhlasovými štúdiami v Košiciach,

Banskej Bystrici a Bratislave   

Dramaturgia projektu sa koncipuje a vzniká už niekoľko rokov, vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobé cyklické podujatie. Za uplynulých viac ako dvoch desaťročí sa zúčastnilo na súťaži o Cenu Janky Guzovej vyše osemdesiat popredných speváčok a spevákov ľudovej hudby. Želaním Janky Guzovej – Beckovej bolo, aby sa mladé talentované speváčky a mladí talentovaní speváci ľudových piesní na Slovensku patrične doceňovali a prezentovali aj v programoch Slovenského rozhlasu, v ktorom sama ako redaktorka a speváčka pôsobila.Zámerom i cieľom súťaže je nielen vybrať a umožniť súťažiť mladým interpretom, ale postupne ich aj pripravovať na vystúpenie formou vzdelávania vokálneho a regionálneho prejavu, nachádzať spôsoby interpretačnej štýlovosti, pomáhať pri metodike výberu repertoáru a umožňovať nachádzať spôsob stvárňovania známych, upravovaných, či kompozične spracovávaných piesní. Prvá fáza prípravy sa začína širším výberom kandidátov – nominantov regionálnych rozhlasových štúdií v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave sa uskutočňuje v mieste (regióne) ich pôsobenia,  NESKÔR            nomináciou vybratých súťažiacich, výber a konkretizácia súťažných piesní, výber ich upravovateľov a napokon ich štúdium. V ďalšej fáze je to už konkrétna príprava na súťažný výkon so sprievodným Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. V tejto fáze sa príprava uskutočňuje už pod vedením umeleckého vedúceho orchestra dolaďujúceho interpretačný prejav do konečnej podoby z hľadiska štýlového, technického a výrazového na samom pódiu. 
Program
Nina Bazárová, Spišská Nová Ves
- Z verška žeľeneho, Ot Ľevoči dižď idze 
Hana Kocáková, Svidník
- Ej, ľecela lastovička, ľecela, Smutni večar, ňeveśeli
Danka Sihelská, Poltár
- Dobrý večer, dobrý deň, Keď som bola mojej mamky;
Pod oblôčkom vyriastla jedlička, V našom dvore rastie topoľ vysoký -
Martinka Bobáňová, Terchová
- Trávnica, A keď si ja vyňdem na bučka kriveho 
Miriam Bystričanová,  Likavka
- Búvaj, búvaj, Usni že mi, usni 
Alžbeta Štepanovská,  Skalica
- A vám mamko, a vám, Šak su bože pjekná 
 
Súťažiacich sprevádza a v koncertnom bloku účinkuje
Orchester ľudových nástrojov SRo, vedie Peter Uličný
 
Súťaž z verejných zdrojov finančne podporujú          
                                                                                                                                                                                    

........................................................................................

Informácia pre čitateľov

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a pozitívne výsledky na Covid 19 u niektorých účinkujúcich, ruší sa toto podujatie. S RTVS Slovenský rozhlas prebiehajú rokovania o jeho  preložení  v modifikovanej podobe na obdobie februára 2021, pri príležitosti 25.výročia úmrtia Svetozára Stračinu. Uskutočnenie zmeny termínu podujatia je podmienené súhlasom jeho podporovateľov z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam.

Výsledky tohto procesu uverejníme na našej stránke

Napriek tejto situácii želáme všetkým členom i nečlenom Spolku hudobného folklóru pokojné prežitie Vianoc.

.........................................................................................................................................................................................................

Vianočný koncert

VEČNÝ SALAŠ  SVETOZÁRA STRAČINU

Veľké koncerrtné štúdio RTVS SRo, 3.12.2020, 19.00 hod.

Ideovým zámerom tohto vianočného koncertu bolo nielen pripomenutie významný6ého
výročia a jubileja Svetozára Stračinu, ale najmä zdôrazňovanie hodnotovej bohatosti, ktorou disponuje slovenská hudobná kultúra. Betlehemský večný salaš Svetozára Stračinu je dielom, patriacim medzi najhodnotnejšie umelecké výtvory, ktoré treba neustále približovať verejnosti, dotvárať prostredníctvom nich primeranú dobovú a časovú atmosféru. Nepochybne patrí medzi skvosty nielen slovenskej, ale aj európskej hudobnej kultúry. Cieľom je obohacovať kultúrne povedomie spoločnosti a poukazovať, že tak minulosť ako i súčasnosť disponujú hodnotnými umeleckými dielami. Rozhodujúcim faktorom realizácie tohto koncertu je najmä spolupráca Spolku hudobného folklóru s Rozhlasom a  televíziouSlovenska, ktorý je nielen spoluorganizátorom, ale aj participientom pri zabezpečovaní účinkujúcich, priestorov na prípravu,nahrávanie a vysielanie záznamu koncertu.
Počas doterajšej mnohoročnej spolupráce Slovenský rozhlas odvysielal záznamy všetkých spoločných vianočných koncertov v atraktívnom vianočnom čase, ktoré zakaždým vyvolali živý ohlas a ocenenie týchto programov. Osobitne tento koncert si vyžaduje dlhodobú profesionálnu prípravu a spoluprácu odborníkov Spolku hudobného folklóru a odborných redaktorov folklórnej hudby Slovenského rozhlasu, výsledkom čoho je účasť Orchestra ľudových nástrojov SRo, zboru Lúčnice so zbormajsterkou Elenou Matušovou a trojice popredných vokálnych sólistov Martin Babjak, Katarína Žukov, Ján Babjak.
Program

Večný salaš Svetozára Stračinu

Radujme sa, my všetci,  Spevácky zbor Lúčnica
Pri salaši v Betleme,  Spevácky zbor Lúčnica
Vstaň hore, bačo,  Martin Babjak, Spevácky zbor Lúčnica
Hopsa z kopca, narodil sa,  Spevácky zbor Lúčnica
Hore, hore, pastierkové,  Martin Babjak,Spevácky zbor Lúčnica
Pospolu sa poberajme,  Spevácky zbor Lúčnica
Do Betlema neďaleko,  Martin Babjak, Spevácky zbor Lúčnica
Radostná novina nám nastala,  Ján Babjak
Čože sa nám zvestovalo,  Spevácky zbor Lúčnica
Nebúr, Ďuro, nebúr nás,  M. Babjak,J. Babjak,Spevácky zbor Lúčnica
Vstaňme, ležme, hľaďme, bežme Spevácky zbor Lúčnica
Usni, môj Ježišku,  Katarína Žukov
Hraj, hraj, muzika, hraj,  Spevácky zbor Lúčnica
A ja, starý bača, Martin Babjak
O, Mária, tvojho syna vítame,  Katarína Žukov, Spevácky zbor Lúčnica
Deň preslávny jest k nám prišiel,  Ján Babjak
Nastal nám deň plný veselosti,  Spevácky zbor Lúčnica
 
Účinkujúcich sprevádza Orchester ľudových nástrojov SRo, vedie Peter Uličný

 

 Koncert z verejných zdrojov finančne podporujú